کاوش های صحرایی و مطالعات ژئوتکنیک

بررسی ژئوتکنیکی از طریق تحلیل داده های بدست آمده از عملیات صحرایی و آزمون های آزمایشگاهی صورت می گیرد که در ادامه اشاره می گردد :

فعالیت های صحرایی و آزمون های برجا

انجام بازدید های محلی و تعیین مشخصات کلی منطقه مورد مطالعه به لحاظ توپوگرافی ، وضعیت آب و هوا و نحوه ساخت و ساز

مطالعات صحرایی شامل حفر گمانه های شناسایی ، انجام آزمایش ها برجا مانند آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) ، آزمایش نفوذ مخلوط (CPT) ، آزمایش برش پره (Vane) ، پرسیومتر ، بارگذاری صفحه و برش برجا خاک، اندازه گیری نفوذپذیری (لوژان و لوفران) ،

آزمایش‌های ژئوفیزیک

در این بخش انواع آزمایش‌های صحرایی ژئوفیزیکی نظیرآزمایش لرزه نگاری درون گمانه‌ای (دانهول)، آزمایش ژئوالکتریک جهت تعیین مقاومت زمین و ژئو رادار جهت یافتن حفرات قنات و پایپ لاین‌ها انجام می گیرد.