خدمات آزمایشگاهی

برای انجام عملیات های مانند راه، سازی سد سازی، ابنیه، کانال ها و سایر عملیات های عمرانی :
برای تحلیل رفتار های خاک و یا به عبارتی مکانیک خاک محل احداث پروژه عمرانی آگاهی از پارامترهای خاک محل پروژه امری حیاتی به حساب می آید .که برای تعیین و بدست آوردن این پارامترها و رفتارهای خاک محل نیاز به آزمایشاتی میباشد که مختصرا در ذیل قید گردیده :
1- ارزیابی و شناسایی ساختگاه شامل حفاری گمانه شناسایی و انجام آزمایشهای صحرائی و بررسی مسائل زمین شناسی مهندسی وفق جزئیات ذیل :
1-1-حفر گمانه ماشینی به روش آبشویی
1-2-حفر گمانه دستی
1-3-انجام تست نفوذ استاندارد(spt) و تهیه نمونه های لازم جهت مطالعات آزمایشگاهی( در صورت امکان بصورت دست نخورده) در فواصل مورد نیاز در عمق گمانه
1-4- تعیین دانسیته خاک در محل و بررسی تراز آب زیر زمینی
1-5- تشریح و شناسایی خاک در عمق گمانه
1-6- تعیین توپوگرافی محدوده مورد مطالعه
1-7- انجام آزمایش بارگذاری صفحه
1-8-انجام آزمایش برش برجا
2-تعیین پارامترهای مکانیکی و رفتاری خاک در آزمایشگاه
2-2- آزمایش دانه بندی و هیدرومتری و حدود اتربرگ جهت تعیین طبقه بندی خاک وتعیین درصد رطوبت
2-3-تعیین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی با آزمایشات برش مستقیم در جا و انجام آزمایش تک محوری در صورت تحصیل نمونه دستنخورده
2-4-آزمایش تحکیم جهت تعیین ضرایب CcوCs در صورت لزوم
2-5-تعیین ضریب عکس العمل پی Ks
2-6-تعیین ضرایب الاستیسیته ،پواسون و مدول برشی خاک
3- انجام طراحی های ژئوتکنیکی
3-1-تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی در انواع مختلف و پی عمیق
3-2-تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت استاتیک و دینامیک
3-3-طبقه بندی نوع زمین براساس آیین نامه 2800
3-4-تعیین فاصله محل طرح و ارائه مشخصات لرزه ای گسل های نزدیک پروژه و تعیین شتاب مبنای طرح
3-5-بررسی واعلام محل عبور قنوات احتمالی و فواصل آن ها تا محل طرح
3-6-تعیین ضریب نفوذپذیری خاک براساس پارامترهای تجربی

خدمات آزمایشگاهی
خدمات آزمایشگاهی

مراحل اداری انجام آزمایش خاک در پروژه های شهری :

برای انجام آزمایش خاک لازم است برگ سبز از طرف شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک صادر و توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر استعلام و تأییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اخذ شود.
روند انجام مراحل آزمایش خاک به شرح زیر است :

1- ارسال فرم شروع حفاری از طرف شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شروع عملیات حفاری.
2- نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های در محل و آزمایشگاهی پروژه و تهیه گزارش.
3- ارائه برگ سبز از طرف شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک و ثبت آن در دفتر خدمات الکترونیک شهر توسط مالک (قابل‌ذکر است که پیش‌نیاز ثبت برگ سبز مکانیک خاک، صدور فیش تراکم شهرداری است).
4- ارسال گزارش توسط شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اخذ تأییدیه آن